Podzielona płatność w VAT

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował 22 lutego 2017 roku, że za kilka miesięcy (czyli jeszcze w 2017 roku) będzie gotowy projekt wprowadzenia do polskich przepisów dot. VAT mechanizmu split payment (podzielona płatność). Polegać on będzie na tym, że sprzedawca (podatnik VAT) będzie otrzymywać kwotę netto na swój rachunek podstawowy, natomiast VAT wpływałby na jego specjalne konto VAT. Z tego specjalnego konta podatnik mogłaby płacić VAT naliczony na fakturach, które otrzymuje od swoich dostawców. Różnica byłaby odprowadzana do urzędu skarbowego. Rozwiązanie to funkcjonuje z powodzeniem np. we Włoszech i w Czechach.

Główną jego przewagą nad innymi mechanizmami m.in. odwróconej płatności czy centralnego rejestru faktur jest fakt, że jest rozwiązaniem systemowym, prewencyjnym i długofalowym, model podzielnej płatności będzie uniemożliwiał powstanie nadużyć już na etapie samej transakcji.

W modelu split payment organy mogą kontrolować kwotę należnego podatku VAT już w momencie zawarcia transakcji, od chwili dokonania płatności przez nabywcę. Organ podatkowy ma bowiem możliwość wglądu do konta VAT podatnika, na którym transakcje wykonywane są w czasie rzeczywistym.

Mechanizm split payment zakłada, że dla danego okresu rozliczeniowego (miesięcznego/kwartalnego) po złożeniu deklaracji przez podatnika, podatnik i organ podatkowy dokonują wzajemnych rozliczeń VAT w oparciu o złożoną deklaracje oraz aktualny stan konta VAT. W efekcie u podatnika wykazane zostaje czy ma podatek VAT do dopłaty czy też może wystąpić o zwrot.

Urząd wypełni PIT za podatnika

Sejm uchwalił 24 lutego 2017 r. nowelizację ustawy o PIT, zgodnie z którą podatnicy uzyskujący dochody wyłącznie od płatników będą mogli zdecydować, że roczne zeznanie podatkowe wypełni za nich urząd skarbowy. Urząd będzie w takim przypadku zobowiązany również do uwzględnienia (odliczenia) ulg podatkowych i dyspozycji odnośnie 1% PIT dla organizacji pożytku publicznego.

Jeśli nie chcesz samodzielnie sporządzać deklaracji PIT, to zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującą od 15 marca 2017 r., może to za Ciebie zrobić Urząd Skarbowy. Aby skorzystać z tej formy rozliczenia, musisz w terminie do 18 kwietnia 2017 r., wypełnić i wysłać elektronicznie Wniosek PIT-WZ.

Złożenie Wniosku PIT-WZ nie stanowi obowiązku podatnika, jest tylko jedną z możliwości rozliczenia rocznej deklaracji PIT, a jego złożenie jest całkowicie dobrowolne.
Niezależnie od Wniosku PIT-WZ, nowe przepisy wprowadzają również możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego oświadczenia PIT-OP, o woli przekazania przez emeryta lub rencistę 1% podatku od świadczeń emerytalno-rentowych wykazywanych w imieniu podatnika na deklaracji PIT-40A przez ZUS.

 

Zmiany w umowach zlecenia od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r.  przy umowach-zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu, obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Wprowadza ją ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Nowa stawka będzie miała zastosowanie do zleceń zawieranych zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i z przedsiębiorcami, o ile sami nie zatrudniają pracowników, ani też nie współpracują ze zleceniobiorcami. Nie będzie jednak odnosiła się do wszystkich umów – nie obejmie np. tych, w których wynagrodzenie określono prowizyjnie, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki ustawowe.

Nowelizacja przewiduje, że wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Zleceniobiorca będzie miał roszczenie o wypłatę tej stawki nawet jeżeli w umowie określono kwotę wynagrodzenia na niższym poziomie. W przypadku gdy zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosić się będzie do każdej z nich.